BASINDAN

 
 Milliyet 10 Nisan 2004
Hürriyet 4 Temmuz 2004 Hürriyet 25 Haziran 2004

Van Kedileri Planet-Id Mikroçipleri ile Koruma Alt?nda
Hürriyet 9 Haziran 2004 Sabah 29 May?s 2004

Atlara Mikroçip Zorunlu Olacak              Hürriyet 23 ?ubat 2005

Tar?m ve Köyi?leri Bakanl???, geçti?imiz a?ustos ay?nda yürürlü?e koydu?u Safkan Arap ve ?ngiliz Atlar?n?n Soy Kütü?üne Kay?tlar?na Dair Yönetmelikte, Türkiye’de do?an her  safkan Arap ve ?ngiliz at?na, daha sonra belirleyece?i usullere göre resmi veterinerlerce mikroçip tak?lmas? zorunlulu?u getirdi.                         Devam?  >>>>

   


Mikroçip kimlik uygulamas?, tüm dünya ülkelerinde kullan?lmaktad?r. Hatta Avrupa ülkelerinin birço?unda mecburidir. VetKimlik Türkiye Evcil Hayvan Kimlik Kay?t Sistemi, sahipli sahipsiz pet hayvanlar? ile, küçükba? ve büyükba? hayvanlar? kay?t alt?na almak, onlara kal?c? bir kimlik kazand?rmak, onlar? çal?nt? ve kaybolmalara kar?? korumak, yurtiçi ve yurtd??? dola??m?n? kolayla?t?rmak amac?yla kurulmu? uluslararas? mikroçip kimlik sistemidir.

 Devam?  >>>>

 

 

?ARK KEM?KAL SAGLIK MALZEMELER? SAN.VE T?C. LTD.?T?.
DO?U SANAY? S?TES? 1.BLOK NO.20 YEN?BOSNA / ?STANBUL * TEL: 0212  652 27 27 FAKS: 0212  652 33 00