Giri?

 Mikroçip teknolojisiyle ilgili yayınlar (örneğin, ileti?im protokolü); öncelikle mikroçip kullanıcıları ve ardından ISO (International Standards Organisation) için son yıllarda standardizasyon çabalarına destek olmu?tur.

 Ne mutlu ki bu çabalar, mikroçip kimliklendirmesinin yaygın olarak uygulanmasını kolayla?tıran ve pazarın güçlenmesini sağlayan uluslar arası standartların (örneğin ISO 11784 ve 11785) kabul edilmesiyle sonuçlanmı?tır. Bununla birlikte, bu standardizasyon çabalarına rağmen eğer okuyucu ve mikroçipin birbiriyle ileti?im kurması için yeterli yakınlık olmaz ise kimlikleme ağı etkin olarak i?lemez. Böylece hayvanın e?siz kimlik numarasını tespit edilemez. Bu etkile?imi optimize etmek için, uluslararası veteriner birliği deği?ik hayvan tiplerinde mikroçip uygulama yerlerinin standartla?tırılması için özenle çalı?maktadır.

 Bu yazı, bölge ve tür varyasyonlarını (eğer varsa) belirterek tavsiye edilen uygulama yerlerini açıklamaktadır.  Ba?ta kedi ve köpekler olmak üzere, çiftlik hayvanları, diğer memeliler, amfibiler, ku?lar ve sürüngenler ile ilgili bilgiler içermektedir. Ayrıca mikroçip okuyucunun fonksiyonel olarak çalı?ması için öneriler içeren bir bölüm bulunmaktadır. Bu konu mikroçip kimlikleme sisteminin genellikle gözden kaçan ayrılmaz bir parçasıdır.

 Lütfen bu bilgiyi, kullanıcıların bilinçlenmesi ve bu standartlara uymaları için üyelerinize yayın. Birlikte bu teknolojinin gelecekte daha iyi olacak ?ekilde sürmesini sağlayabiliriz.

 Mikroçip uygulama yerlerinin standartla?tırılması, radyo dalgası kimlikleme sisteminin (RFID) bütünüyle doğru çalı?ması için gereklidir. Bu özellikle etkin etkile?im mesafesi olan ancak okuyucu ve transponder (mikroçip) arasındaki mesafe kısa olan FDX tabanlı ileti?im protokolleri için önemlidir. Bununla birlikte, her ne kadar standartla?tırılmı? uygulama yerleri önemli ise de eğer birisi yerle?tirilmi? transponderin tespitinde kullanılacak okuyucunun önemini göz ardı ederse sistem doğru çalı?maz. A?ağıdaki hususlar Dünya Küçük Hayvan Veteriner Örgütü Mikroçip Altkomitesi?nin küçük (evcil) hayvanlarda uygulama yerleri için tavsiyeleridir. Belgeye ek olarak küçük (evcil) hayvanlar dı?ında diğer türlerde de belirtilen uygulama yerlerinin yanı sıra okuyucu performansını artırmak üzere tavsiyeler verilmi?tir. Lokal anestezi yapılması veteriner hekimin kendi takdirine bırakılmı?tır. Her tür enjeksiyonda aseptik tekniği önerilir.

 

Küçük (Evcil) Hayvanlarda mikroçip uygulama (implantasyon) yerleri

Kedi ve Köpek

Kedi ve köpekte yürürlükte onaylı iki uygulama yeri vardır:

a)      Transponder (mikroçip) deri altına, iki skapula arasına yerle?tirilir. Bu Birle?ik Krallık Ülkeleri (Galler, ıskoçya,  ıngiltere ve Kuzey ırlanda) ,ırlanda Cumhuriyeti ve ABD de uygulanan standart uygulama yeridir.

b)      Transponder (mikroçip) deri altına sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına uygulanır. Bu kıta Avrupa?sında uygulanan standart uygulama yeridir. (Birle?ik Krallık ülkeleri ve ırlanda Cumhuriyeti hariç)

Uluslar arası ortak bir uygulama yeri üzerinde anla?ılıncaya kadar bu coğrafi bölgede kullanılan yaygın uygulama yerlerini iyice taramak son derece önemlidir. Bir hayvanın taraması olumsuz çıksa bile yukarıda belirtilen alternatif uygulama yerinin de ara?tırılması kesinlikle tavsiye edilir.

 Diğer Hayvan Türleri için tavsiye edilen uygulama yerleri

Bilateral simetrik türlerde, mikroçip sol tarafa yerle?tirilebilir (eğer cinsiyet tayini için de kullanılacaksa bu durumda eğer mümkünse erkeklerde sol, di?ilerde sağ tarafa uygulanmalıdır).

Memeliler:

At: At için yürürlükte onaylı iki uygulama yeri vardır:

a)      Mikroçip nuchal ligament içine 3. aralığa veya kulak ile kürek kemikleri arasındaki bölgenin orta noktasına yerle?tirilir. Bu Avustralya dı?ındaki tüm ülkeler için tavsiye edilen uygulama yeridir.

b)      Mikroçip sol omuz kas içine veya ön enjeksiyon üçgeni içine yerle?tirilir. Tüylerin tıra? edilmesi, lokal anestezi ve aseptik teknik gereklidir. Bu Avustralya?da önerilen uygulama yeridir.  ıki farklı uygulama yeri olmasından dolayı, lütfen yukarıda kedi ve köpekler için verilmi? tarama prosedürüne uyunuz.

Çiftlik Hayvanları

Sığır, koyun, keçi, domuz ve et üretiminde kullanılan diğer türler için uygulama yeri, sol kulak tabanında scutiform cartilage üzerindedir. Uygulama yapılmı? et üretiminde kullanılan hayvanların harici bir i?aret ta?ıması kesinlikle önerilir.  Böylece mikroçip kesimden önce tespit edilip çıkartılabilir. Ulusal ticaret veya hükümet yönetmelikleri et üretiminde kullanılan türler için mikroçip kullanımını düzenlemelidir ve bazı durumlarda kullanıma izin verilmeyebilir.

Filler: Kuyruksokumunun sol tarafına deri altına yerle?tirilir.

Hyrax ve Loris: Bel bölgesinde sol taraf deri altına yerle?tirilir.

Alpacas (Avustralya için): Kafanın üzerinde sol kulak arkasına sol omuzun ortasına deri altına yerle?tirilir.

Diğer Memeliler: omuz çıkıntısı (cidago) ile sırtomuru arası -olgun ya?ta- mesafe 17 cm den büyükse sol kulağın tabanına deri altı, 17 cm den küçükse omuz çıkıntıları arasına deri altına yerle?tirilir.

Kara ve suda ya?ayanlarda: Lenfatik bo?luğa yerle?tirilip doku yapı?kanı ile kapatılmalıdır.

Ku?lar: 5.5 kg olgun canlı ağırlıkta ve uzun bacaklılarda boynun tabanında deri altı, 5.5 kg dan az ağırlıktakilerde sol göğüs kası içine ve a?ağı doğru yerle?tirilmeli ; implantasyon yerinin kapatılması için doku yapı?kanı ya da diki? kullanılmalı.

Yukardakilerin dı?ında:

Uçamayan ku?lar(civciv) : dört günlük ya?a kadar ba?ın gerisindeki ?erit biçimindeki kas içine uygulanmalı.

Daha ya?lı ku?larda: sol buta deri altı

Emu: sırt orta noktası deri altı

Penguen ve akbabalar: Boynun tabanı deri altı

Balık: 30 cm den uzun balıklarda sırt yüzgecinin ön tarafında sol tarafında, 30 cm den kısalar için coelemik bo?luğa doğru sol tarafa yerle?tirilmeli

Reptiller:

Kaplumbağa: küçüklerde deri altı, küçük yapılı ince derililerle, büyük yapılılarda intramuskuler teknik ?eçilmeli. Implantasyon yeri doku yapı?kanı ile kapatılmalı. Kı? uykusuna yatan türlerde uykuya girmeden birkaç hafta önce i?lem tamamlanmalı.

Timsahlar: Enseye doğru deri altı

Kertenkele: Burun ilevent arası mesafe 52.5 cm den uzun olanlarda sol inguinal bölgeye deri altı, 52.5 cm den kısa olanlarda ise intracoelemic.

Yılanlar: boynun sol tarafına ba? uzunluğunun iki katı mesafe arkaya deri altına uygulanmalı.

Dikkat: kafeste tutulan primatlarda kolayca okumanın yapılabilmesi için sağ ön ayağın gerisine intra muskuler yerle?tirilmeli. Büyük kedilerde de omuz bölgesine implante edilmeli. Bu yerler operatörlerin hayvanın yalnızca bir tarafını görebilecekleri özel ?artlarda tutulmaları halinde tercih edilmeli.

Okuyucu Performansının Arttırılması

Okuyucu performansında sıklıkla göz ardı edilen faktör kullanıcıdır. Kullanıcının dikkati ve okuyucuyu uygulama tarzı okuyucu performansını önemli ölçüde etkiler. Kullanıcının kontrolu altında bulunan ve performans dü?mesine sebep olabilen bir alan mevcuttur. Kullandığınız okuyucunun coğrafi bölgenize uygun ileti?im protokolleri ile uyum sağladığından emin olmalısınız. Okuyucu bakımı ve okuma tekniği için üretici firmanın talimatlarını takip ediniz. Mikroçip varlığını ara?tırırken taramaya standart bulunması muhtemel yerlerden ba?lanmalı, dairesel hareketlerle okuyucunun deri ile teması sağlanarak çip ara?tırılmalıdır. Okuma mesafesi azda olsa mikroçipin yönünden ve mikroçip okuyucu dizaynından etkilenir. Mikroçipin gerçek pozisyonunu görmememize rağmen eğer dizayn elveriyorsa okuyucuyu hafifce çevirerek okuma performansı arttırılabilir.

ımplante edilmi? hayvanın belirlendiğinden emin olmak için en az 10sn süre ile okuma ya da tarama i?lemi yapılmalı-mümkünse daha uzun süreli- hayvanda mikroçipin olmadığı ?eklinde bir sonuç çıkarmak için tarama i?leminin iki kez arka arkaya yapılması gerklidir. Mümkünse okuma i?lemini farklı bir okuyucu ile yapınız. Bu gibi durumlar ancak istisnai olarak kar?ımıza çıkmaktadır. Çipin bulunması muhtemel bütün yerler taranmalıdır.

Ta?ınabilir okuyucuların düzgün çalı?ması için pillerinin ?arjlı olması ve bakımının iyi yapılmı? olması gerekir.

Okuyucular elektro manyetik enerji yayıp aldıklarından dolayı, diğer elektronik malzeme ve metal nesnelerden etkilenebilir. Floresan ı?ık, kompüter terminali, paslanmaz çelik masalar vb. nesneler içeren barınaklar ve veteriner klinikleri okuma için elveri?li olmayan ortamlardır. Okuyucunun elektronik malzemeden uzaklığının en az 1 m olmasına çalı?ılmalıdır. Metal masalar üzerinde ve tasma takılı iken tarama ya da okuma yapılmamalıdır.

Bütün mikroçipli hayvanlar yılda bir kez çipin yerinde olduğu ve çalı?tığından emin olmak için taramadan geçirilmelidir.

Sonuç olarak, Bütün üretici ve dağıtıcı firmalar ürünleri için destek hizmeti verirler. ımplante edilmemi? bir mikroçip kullanarak sıksık okuyucunun performansının-okuma oranı ve mesafe bakımından- ölçülmesi gereklidir.Performansı ku?kulu ya da dü?ük bir okuyucuyu kullanmayınız, üretici ya da dağıtıcıdan ürün(donanım) desteği isteyiniz .

 

Kaynak :
FVE/00/017 Identification Microchip Implantation Sites

 

 

 GÜNCEL

 

 

ŞARK KEMıKAL SAGLIK MALZEMELERı SAN.VE TıC. LTD.ŞTı.
DOğU SANAYı SıTESı 1.BLOK NO.20 YENıBOSNA / ıSTANBUL * TEL: 0212  652 27 27 FAKS: 0212  652 33 00